GDPR bij Diëtistenpraktijk Callebaut, privacyverklaring

 

Diëtistepraktijk Callebaut wil graag voldoen aan de nieuwe richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze nieuwe wetgeving heeft alles te maken met het vergroten van de veiligheid, transparantie en controle over je persoonlijke gegevens. De belangrijkste wijziging van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming is dat ik aantoonbaar moet kunnen maken dat ik toestemming heb om je persoonsgegevens te verzamelen, bewerken en verspreiden. Tijdens zowel het eerste als in volgende professionele contacten in de diëtistepraktijk moet ik verschillende persoonsgegevens kunnen verzamelen om je in behandeling te nemen en een therapeutische relatie te starten:

1. Je identificatiegegevens zoals naam en voornaam, postadres, emailadres, telefoonnummer, beroep, samenstelling van het gezin, geboortedatum, rijksregisternummer, burgerlijke staat, mutualiteits- gegevens ….
Soms worden deze mij reeds bezorgd via de doorverwijsbrief van de arts. In de toekomst, als het eHealth-platform van de FOD Volksgezondheid beter toegankelijk is voor diëtisten, kan het inlezen van je identificatiegegevens ook gebeuren via het gebruik van je elektronische identiteitskaart waarna alle betrokken professionele zorgverleners op een veilige en efficiënte manier informatie, inclusief persoonsgegevens, met elkaar uitwisselen. Het doel van dit platform is om georganiseerd met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

  • de kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking en de veiligheid van de patiënt te optimaliseren
  • de vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg te bevorderen en het gezondheidsbeleid te ondersteunen

2. Je bankrekeningnummer als je elektronisch betaalt

3. Gevoelige persoonsgegevens zoals je gezondheidsgegevens, eet- en leefgewoonten, medicatiegebruik die nodig zijn voor je behandeling en afsprakenhistoriek. De informatie die ik verzamel wordt alleen gebruikt:

  • om de kwaliteit van je behandeling te garanderen nl. je gepersonaliseerd leefstijl-, voedings-of dieetadvies te bezorgen, de diëtistische behandeling mogelijk te maken ttz de nodige attesten aan de mutualiteit en/of het RIZIV te kunnen bezorgen, je behandeling te kunnen uitvoeren, evalueren en afronden, incl. het uitwisselen van emails, SMS-en of telefoontjes om afspraken vast te leggen, te herinneren of wijzigen en om mondeling gegeven adviezen in de praktijk nadien schriftelijk te bevestigen zodat je ze rustig thuis zo vaak kunt herlezen als nodig. Je kan mij steeds vragen om geen emails meer van mij te ontvangen.
  • te rapporteren aan de doorverwijzer. Mediris Multi laat mij toe op een vlotte en veilige manier (para) medische informatie te delen met andere zorgverleners. Bijvoorbeeld door het op de hoogte te houden van de verwijzende arts. Dankzij het gebruik van de eHealthBox kan ik naast het versturen van verslagen ook berichten (medisch rapporten, labo-uitslagen ...) ontvangen van andere zorgverleners en zorginstellingen in België. Op termijn zal de informatie-uitwisseling via beveiligde verbindingen nog uitbreiding nemen
  • of door te verwijzen naar een andere gezondheidszorgverlener.

Wil ik je gegevens ook voor iets anders gebruiken, dan vraag ik eerst jouw schriftelijke toestemming.

Bewaren van je persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden veilig verwerkt: gestructureerd, opgeslagen, bijgewerkt, gewijzigd, geraadpleegd, binnen de grenzen de wettelijke verplichtingen met betrekking tot het paramedisch beroep van diëtist. Op dit ogenblik bedraagt deze termijn 20 jaar.
Mijn leveranciers zijn op hun beurt ook GDPR compliant.
De verwerking van de persoonsgegevens binnen mijn diëtistepraktijk is onderworpen aan de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er is een datalek als persoonsgegevens:

  • Gestolen of kwijtgeraakt zijn (bv. laptop gestolen)
  • Niet correct verwerkt zijn (bv. bewaard zonder medeweten of toestemming van de betrokkene)
  • Ingekeken of bewerkt worden door mensen die dat niet mogen
  • Langer bewaard worden dan nodig of afgesproken zonder toestemming van de betrokkene.

Diëtistepraktijk Callebaut neemt technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de Europese regels om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens te garanderen. Je persoonsgegevens worden uitsluitend op dragers binnen de Europese Unie bewaard en niet langer dan wettelijk nodig voor het doel waarvoor ik ze kreeg.

Hoe kan je klacht indienen?

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens, meldt het mij via email aan marieken@dietistecallebaut.be kan ook een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze privacyverklaring is voor alle natuurlijke personen, ook minderjarigen. Ik leg de informatie hierover ook kort, bondig en begrijpelijk uit aan het betrokken kind. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens of die van je minderjarig kind in te kijken, aan te passen of onder bepaalde voorwaarden te verwijderen. Je kan ook een kopie aanvragen. Doe je aanvraag via email aan marieken@dietistecallebaut.be en je krijgt binnen max. 1 maand een antwoord. Ik bied je ook de kans om je gegevens of toestemmingen aan te passen via email naar marieken@dietistecallebaut.be. Vermeldt steeds duidelijk je volledige naam en voeg een kopie van je identiteitskaart toe. Diëtistepraktijk Callebaut toetst het beleid over het verwerken van persoonsgegevens regelmatig aan de wetgeving en zo deze wijzigt, wordt ze nageleefd. Ik verklaar deze charter gelezen te hebben en uitdrukkelijk toestemming te geven met de verwerking van de vermelde persoonsgegevens voor de aangehaalde doelen. Je garandeert dat de gegevens die je mij meedeelt juist zijn.

O Je weigert om Diëtistenpraktijk Callebaut met je doorverwijzende (arts) te laten communiceren over de gestelde doelen en behaalde resultaten van je diëtistische behandeling.

O Je gaat akkoord dat Diëtistenpraktijk Callebaut de gegevens van jouw minderjarig kind verwerkt voor de behandeling.
Deze expliciete en onertekende verklaring maakt deel uit van het patiëntendossier.

Naam:
Gentbrugge,

Surf voor meer informatie over de AVG/GDPR naar www.privacycommission.be